Všeobecné obchodní podmínky a Provozní řád

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ubytovacího zařízení Forest roubenka, Kunčice č.ev. 51, 788 32, Staré Město pod Sněžníkem (dále též jen „Forest“) provozovaného Ing. Janou Matouškovou, IČ 07520239, sídlem podnikání Kozinova 2, 785 01 Šternberk (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem a fyzickou osobou, která objednává ubytovací služby v zařízení Forest (dále jen „klient“).

Provozovatel a klient (dále též jen „smluvní strany“) prohlašují, že přijímají VOP jako součást smlouvy o ubytování a souhlasí s nimi. Provozovatel je oprávněn VOP změnit v přiměřeném rozsahu a tuto změnu klientovi oznámit písemně, popř. e‑mailem na e‑mailovou adresu klienta uvedenou v objednávce. V případě, že klient se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne oznámení změny VOP provozovatelem.

 1. Předmět smluvního vztahu
  • Provozovatel, jako ubytovatel, se zavazuje v souladu s ustanovením § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poskytnout klientovi, jako ubytovanému, přechodně ubytování na ujednanou dobu a klient se zavazuje provozovateli za ubytování a za služby s tím spojené v dohodnuté lhůtě zaplatit. VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování ubytování a pravidla užívání Foresta. VOP doplňují ubytovací řád, který je vyvěšen v prostorách Foresta.
 2. Vznik smluvního vztahu
  1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem, jak je specifikovaný v čl. I VOP vzniká potvrzením objednávky (dále též jen „rezervace“) klienta provozovatelem. Provozovateli vzniká povinnost poskytnout klientovi ubytování včetně dohodnutých služeb a klient má povinnost zaplatit provozovateli smluvenou cenu. Ubytováním se rozumí používání prostor určených pro ubytování (dále jen „ubytování“) v přízemí a 1. NP domu Forest, lyžárna/kolárna, dřevník, zahrada, louky, venkovní prostory přiléhající (dále jen „prostory určené k ubytování“).
  2. Rezervaci ubytování je možno provádět přes rezervační systém forestroubenka.cz/rezervace, v ojedinělých případech telefonicky na tel: 773 57 52 52. Rezervační systém vygeneruje klientovi cenu pobytu a umožní platbu prostřednictvím QR kódu. 
  3. Provozovatel obratem potvrdí klientovi rezervaci emailovou zprávou na emailovou adresu, kterou klient uvedl v rezervaci, popř. do telefonu, a to včetně ceny pobytu a způsobu úhrady ceny pobytu (dále jen „potvrzení rezervace“). 
 3. Platební podmínky
  1. Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena na základě ceníku platného v okamžiku rezervace. Ceník je zveřejněný na webu forestroubenka.cz/cenik. Provozovatel si vyhrazuje právo ceník změnit, ceny jsou uváděny v českých korunách (CZK).
  2. Úhrada ceny pobytu klientem se provádí formou úhrady 100% ceny pobytu stanovené ceníkem a potvrzené provozovatelem při potvrzení rezervace. 
  3. Cena ubytování je splatná ve lhůtě 3 dnů od potvrzení rezervace. Platba se provádí bankovním převodem na číslo účtu: 1534313014/3030, IBAN: CZ54 3030 0000 0015 3431 3014, BIC: AIRACZPP, popř. prostřednictvím QR kódu.
  4. V případě zájmu klienta uhradit cenu pobytu prostřednictvím daňového dokladu (faktury), vyplní klient v objednávce fakturační údaje. Po zaplacení ceny pobytu vystaví provozovatel daňový doklad (fakturu). Provozovatel není plátcem DPH.
  5. Cena pobytu nezahrnuje spotřebu elektrické energie spotřebované klientem v průběhu pobytu, spotřebu topiva (dřeva) navíc a místní poplatky. Spotřeba elektrické energie je určena smluvními stranami dle rozdílu odečtu z elektroměru na začátku a konci pobytu. Cena spotřeby elektrické energie je stanovena na základě aktuálního ceníku elektrické energie dodávané do Foresta v době zahájení pobytu. Cenu elektrické energie, topiva a výši místních poplatků provozovatel sdělí klientovi na začátku pobytu formou předávacího protokolu.
  6. Klient při zahájení pobytu složí u provozovatele v hotovosti jistotu (kauci), jejíž výši určí provozovatel s ohledem na délku pobytu klienta, počet ubytovaných osob a výši ceny elektrické energie. Základní výše jistoty činí 10.000, Kč. Jistota slouží k úhradě plateb uvedených pod písm. e) tohoto článku a jako záloha na úhradu případné škody způsobené klientem v souladu s ustanovením čl. VII. písm. i) a j) VOP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  7. V případě, že klient včas neuhradí cenu pobytu, má provozovatel právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Zrušení rezervace již provozovatel klientovi neoznamuje.
 4. Práva a povinnosti klienta
  1. Klient má právo užívat prostory určené k ubytování a veškeré vybavení Foresta dle Seznamu poskytnutého vybavení viz. Příloha č. 1 v souladu s dodržováním zásad správného hospodáře. Při nástupu obdrží klient 2ks klíče od hlavních předních dveří Foresta a 1ks klíč od uzamykatelné kolárny/lyžárny. Klient je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v domě ubytovány. Při ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je klient povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady tím způsobené škody.
  2. Pobyt a pohyb ubytovaných osob ve Forestu a okolí je výhradně na jejich vlastní nebezpečí, s výjimkou případů zaviněného porušení právní povinnosti provozovatelem.
  3. Klient je povinen zejména:
   • uvést v objednávce aktuální osobní údaje a kontakty, kdy k ověření těchto údajů je klient povinen předložit provozovateli na začátku pobytu svůj doklad totožnosti
   • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat v nich pořádek a čistotu, pravidelně větrat, zejména vlhkost v koupelnách, sauně a odpočívárně, před ukončením pobytu uvést Forest a jeho přilehlé pozemky do původního stavu a provést závěrečný úklid, pokud se smluvní strany nedohodly jinak
   • třídit odpad a vynášet odpadky (směsný odpad do nádoby u Foresta, tříděný odpad do kontejnerů k tomu určených v obci Kunčice), viz bod VI. písm. b) těchto VOP
   • při používání myčky nádobí dbát na to, aby se myčka neucpala zbytky jídla
   • seznámit se s obsluhou sauny a tu dle pokynů používat, klient nesmí provádět vlastní nastavení saunové jednotky
   • nevstupovat do prostoru Foresta ve venkovní obuvi, obuv odložit ve vstupní části
   • nevstupovat do technické místnosti, která je uzamčena, a na půdu (2.NP)
   • nezasahovat do hlavního rozvaděče elektrické energie
   • chránit vybavení a zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození a znečištění, průběžně sušit zapůjčené textilie, aby nedocházelo k zatuchnutí
   • okamžitě při zjištění závady kontaktovat provozovatele na telefonu +420 773 57 52 52 a oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování nebo na částech domu
   • bezodkladně oznámit provozovateli poškození nebo škodu, kterou klient, popř. osoby sdílející s ním ubytování, ve Forestu způsobil
   • zamykat při odchodu hlavní vchodové dveře Foresta
   • dodržovat noční klid v době od 22:00 hod do 7:00 hod a chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
   • být připraven v den odjezdu v 9:30hod na prohlídku a předání Foresta provozovateli a opustit Foresta nejpozději v 10:00hod.
  4. Klient nesmí bez souhlasu provozovatele zejména:
   • provádět změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení, apod.)
   • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování
   • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče bez předchozího oznámení provozovateli nebo přes jeho zákaz, vyjma osobních počítačů, tabletů, telefonů a přenosných audio zařízení
   • rozdělávat oheň jinde než v místech k tomu určených (kamna v obývací místnosti, krb v zahradním domku) 
   • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě bez souhlasu pronajímatele
   • přijímat dlouhodobé návštěvy v prostorách určených k ubytování (přes noc)
   • manipulovat s termostaty. Denní pokojová teplota je v topné sezóně nastavena v rozmezí 21 – 22 °C a noční 19 – 20 °C. Teplotu může přenastavit pouze provozovatel na základě dohody s klientem. V ložnicích je možné nastavit teplotu na přímotopech. V koupelnách je možné spustit topný žebřík, který se po 20 minutách sám vypne. V případě, že by došlo k závadě a přímotopy či žebřík se začaly přehřívat, je nutné neprodleně vypojit zařízení z elektrické sítě a volat provozovatele.
  5. Klient dále v prostorách určených k ubytování nesmí:
   • používat zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití
   • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem
   • kouřit ve vnitřních prostorách Foresta. V případě porušení tohoto zákazu bude klientovi účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,–⁠ Kč za každé zjištěné porušení tohoto zákazu. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách Foresta a jeho okolí. Nedopalky je třeba uklidit do nádoby k tomu určené a nepohazovat je v prostorách určených k ubytování nebo kolem Foresta.
   • konzumovat alkohol v prostorách sauny
   • opouštět objekt, pokud hoří v kamnech. Kamna může obsluhovat pouze dospělá osoba a je zakázáno topit v kamnech bez dozoru dospělé osoby. Kamna je třeba vždy zkontrolovat, zda jsou řádně zavřena. Je třeba přikládat do kamen tak, aby kamna nekouřily, tzn. před přikládáním jemně pootevřít dvířka (1 cm), počkat, až proud teplého vzduchu začne proudit to komína, teprve potom přiložit. Cílem je přikládat v co nejkratším čase a dvířka mít pod kontrolou, aby žhavé dřevo nevypadlo z kamen na podlahu a nezpůsobilo poškození či požár. 
   • do WC a domovního odpadu odhazovat vlhčené ubrousky a jiné hygienické materiály s výjimkou toaletního papíru. Domovní odpad je čištěn v čistírně odpadních vod (ČOV) a při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození a ucpání ČOV. V případě porušení tohoto zákazu budou náklady na čištění a opravu ČOV přeúčtovány klientovi. Seznam běžně používaných látek a surovin, které do domovní čističky nepatří, je vyvěšen na WC dveřích v přízemí Foresta.
 5. Práva a povinnosti provozovatele
  1. Provozovatel má právo
   • na požádání být neprodleně vpuštěn do Foresta, a to zejména v případě, že existuje podezření, že dochází k hrubému porušování povinností klienta stanovených těmito VOP
   • odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud klient včas neuhradí cenu pobytu.
  2. Provozovatel je povinen
   • odevzdat klientovi prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
   • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
   • dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování
   • v případě odstoupení klienta od smlouvy o ubytování v souladu s těmito VOP nebo v souladu se zákonem, vrátit klientovi ve lhůtě 14 dní rozdíl mezi již zaplacenou cenou pobytu a stornovacími poplatky.
 6. Další pravidla pobytu
  1. Parkování vozidel klientů je umožněno na vlastním přilehlém zpevněném parkovišti vedle domu. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, a provozovatel proto neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Provozovatel doporučuje klientovi, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechával v autě ani viditelně vystavené v prostorách určených k ubytování. 
  2. Základní úklidové prostředky a vybavení pro úklid jsou součástí prostor určených k ubytování. Klient sám provádí průběžný úklid a vynáší odpadky. V obci Kunčice je tříděný odpad na dvou místech – začátek Kunčic a točna uprostřed Kunčic. Třídí se plast, sklo a papír. Na směsný odpad slouží popelnice u Foresta. Klient se zavazuje popelnici v pondělí ráno do 8:00hod tzv. vykutálet za plot, aby ji mohli popeláři vyprázdnit. Během pobytu provozovatel úklid v prostorách určených k ubytování neprovádí, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  3. Provozovatel poskytne klientovi při zahájení pobytu ručníky, osušky, povlečení do sauny, tablety do myčky a sáčky na odpad v množství odpovídajícím počtu dnů a osob pobývajících ve Forestu. Přesný počet textilií a hygienických prostředků bude uveden v předávacím protokolu.
  4. Pobyt ve Forestu s domácími zvířaty je možný pouze po dohodě s provozovatelem. Povolena jsou jen malá plemena do 15 kg, která jsou očkovaná a zdravá (bez zjevných zdravotních problémů – např. zažívání, přenosná nemoc, parazité, apod.), bezproblémová a u kterých klient zaručí, že nezničí vybavení Foresta. V opačném případě bude pobyt klienta okamžitě a bez náhrady zrušen a klientovi bude účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč. Cena za ubytování zvířete se účtuje dle platného ceníku. Na ubytování zvířat se vztahují následující opatření:
   • psi a jiná zvířata nesmí užívat lůžka nebo jiná zařízení a věci sloužící k odpočinku hostů (musí mít vlastní pelíšek nebo deku, misku na žrádlo a vodu). Případné znečištění je klient povinen odstranit
   • klient odpovídá za pohyb a projevy zvířete, které nesmí svým projevem rušit sousedy a volně se pohybovat bez dozoru v prostorách určených k ubytování, ani v okolí Foresta (běhat po osázených pozemcích a sousedních parcelách). Případné exkrementy je nutno posbírat a vyhodit v sáčku do nádoby na směsný odpad stojící před Forestem
   • v případě jakéhokoliv poškození zařízení Foresta zvířetem je klient povinen uhradit škodu v plné výši – viz. příloha 1 – Seznam poskytnutého vybavení
   • v případě porušení výše uvedených pravidel bude klientovi za dodatečný úklid prostor určených k ubytování znečištěných zvířetem účtován poplatek ve výši 5.000,–⁠ Kč.
 7. Odstoupení od smlouvy o ubytování, odpovědnost, náhrada škody
  1. Klient má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy o ubytování. Ke skončení smluvního vztahu dojde okamžikem doručení písemného oznámení klienta o odstoupení od smlouvy o ubytování provozovateli. Odstoupení od smlouvy o ubytování nemá vliv na závazky klienta vůči provozovateli vzniklé na základě VOP. Provozovatel má právo na úhradu poměrné části ceny pobytu, jejíž výše je stanovena tzv. stornopoplatky (viz níže).
  2. Provozovatel má právo od smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže klient hrubě porušuje povinnosti stanovené těmito VOP nebo ubytovací řád Foresta. Smluvní vztah skončí okamžikem oznámení odstoupení od smlouvy o ubytování provozovatelem klientovi; klient má povinnost neprodleně opustit Forest, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy o ubytování též v případě nastalých objektivních okolností, které mu znemožňují dohodnutou službu klientovi poskytnout. Klientovi nevzniká v těchto případech nárok na náhradu škody.
  3. Odstupné, tzv. stornopoplatky, je splatné ihned. Provozovatel odečte stornopoplatek ve výši, která se odvíjí od délky doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy o ubytování a dnem nástupu na pobyt a zbylou část ceny pobytu odešle zpět na účet, ze kterého byla cena pobytu zaplacena, a to do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy klientem. 
  4. Pokud je výše stornopoplatku stejná jako cena pobytu, provozovatel klientovi nic nevrací.
  5. Stornopoplatky jsou stanoveny takto:
   • 50%   z celkové ceny pobytu při odstoupení od smlouvy  klientem 45 –⁠ 31 dnů před dnem nástupu na pobyt 
   • 75%   z celkové ceny pobytu při odstoupení od smlouvy  klientem 30 –⁠ 15 dnů před dnem nástupu na pobyt 
   • 100% z celkové ceny pobytu při odstoupení od smlouvy  14 dnů a méně před dnem nástupu na pobyt  
  6. Provozovatel nevyžaduje žádný stornopoplatek, pokud klient odstoupí od smlouvy o ubytování v době delší než 46 dní před dnem nástupu na pobyt nebo v případě nenadálých událostí, pokud se tak smluvní strany dohodnou. 
  7. Pokud smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vznikne v době kratší než 45 dnů před nástupem na pobyt, stornovací podmínky se nemění.
  8. Klient je povinen nahradit v penězích škodu, která vznikne v prostorách určených k ubytování v důsledku porušení povinností klienta a osob s ním ubytovaných (vztahuje se i na škodu způsobenou zvířaty) stanovených těmito VOP a ubytovacím řádem, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny ubytování za celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu z důvodu škody způsobené klientem vyřazeny z provozu. Výši škody provozovatel klientovi sdělí buď na místě, popř. do 14 dní ode dne, kdy mu bude znám rozsah škody a náklady nutné k jejímu odstranění.
  9. Provozovatel je oprávněn použít k úhradě škody jistotu složenou klientem při nástupu na ubytování. Pokud jistota nepostačí k úhradě celé škody, je klient povinen škodu doplatit ve lhůtě 14 dní ode dne doručení písemné výzvy provozovatele k doplacení škody.
  10. V případě, že klient neoznámí neprodleně provozovateli závadu v prostorách určených k ubytování nebo bezodkladně provozovateli neoznámí vznik škody, kterou způsobil, vzniká provozovateli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Tím není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, která tímto porušením VOP klientem provozovateli vznikne. Smluvní pokuty stanovené těmito VOP jsou splatné okamžitě.
 8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, sděluje provozovatel, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se klient může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto VOP nevylučuje možnost klienta obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi smluvními stranami.
 9. Zpracování osobních údajů
  • Provozovatel prohlašuje, že zpracovává nezbytné osobní údaje klientů v postavení správce. Osobními údaji klienta jsou údaje uvedené klientem provozovateli při rezervaci pobytu, tedy jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“). Provozovatel je oprávněn a současně povinen osobní údaje ukládat za účelem vzniku smlouvy o ubytování a též za účelem naplnění povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území ČR. Provozovatel uchovává osobní údaje v tištěné formě (předávací protokol, ubytovací kniha). Mimo provozovatele a orgánů státní správy nemá nikdo k osobním údajům přístup. Provozovatel není oprávněn osobní údaje užít k marketingovým a reklamním účelům, žádné 3. osobě osobní údaje nepředá. Osobní údaje budou vymazány v zákonné lhůtě.
 10. Závěrečná ustanovení
  • VOP nabývají účinnosti a platnosti dnem 16.12.2022.
   Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.

V Kunčicích, dne 16.12.2022

Provozovatel:
Ing. Jana Matoušková
Kozinova 2, Šternberk, 785 01
IČO: 07520239
tel: 773 57 52 52
e‑mail: jana@forestroubenka.cz
forestroubenka.cz

Příloha č. 1 Seznam poskytnutého vybavení
Příloha č. 2 Ubytovací řád

Ubytovací řád Forest roubenky

 1. Hosté mají právo užívat prostory Foresta včetně přilehlých pozemků a zahrady dle libosti a povinnost řádného užívání s tím, že v těchto prostorech nesmí provádět žádné změny bez souhlasu provozovatele.
 2. Ubytovaní hosté jsou povinni:
  • udržovat v celém objektu pořádek
  • zacházet šetrně s vybavením a nedopustit jeho poškození nebo zničení
  • veškeré závady na zařízení, zjištěné při jejím užívání, ihned nahlásit provozovateli
  • používat domácí obuv
  • do toalet a odpadu dávat jen to, co zvládne přečistit čistička odpadních vod – Co do odpadu nepatří (vyvěšeno na wc)
  • v čase od 22 – 7 hod zachovávat noční klid
  • dodržovat ve všech prostorech zákaz kouření a jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm
  • přikládat do kamen tak, aby kamna pokud možno nakouřila, a aby nedošlo k požáru
  • v případě požáru upozornit ostatní hlasitým voláním HOŘÍ!!! a v pokusit se uhasit požár okamžitě vlastními silami. Není-li to možné, volat neprodleně hasičský sbor 150!
  • do Foresta nesmí bez souhlasu provozovatele vstupovat osoby, které zde nejsou přihlášeny k ubytování
  • lyže, snowboardy, kola a jiné vybavení, které by mohlo poškodit zařízení, je zakázáno přinášet do Foresta, k uschování slouží uzamykatelná lyžárna/kolárna
  • při ukončení pobytu vynést odpadky, uklidit lednici, provést základní úklid pokojů i společných prostor, odvézt si všechno jídlo a předat Foresta v původním stavu provozovateli v 9,30 hodin v den odjezdu – samotný odjezd naplánovat na 10 hodin
  • Wi-Fi je zabezpečena heslem:

Rádi bychom, aby vám tu bylo příjemně a pobyt si užili. A proto opatrujte a plnými doušky užívejte vše, co jsme pro vás s láskou postavili.

Za Forest
Jana Matoušková

t: 773 57 52 52